Bergen op Zoom
06-36321282
info@bcdino.nl

Huishoudelijk Reglement

BC Dino Bergen op Zoom

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Badmintonclub DINO – 2019
bedoeld als aanvulling op de Statuten BC Dino, zoals vastgelegd d.d. 2 oktober 2003.

Artikel 1: Doel
(vgl. Statuten art. 4)

 1. Het eventueel organiseren van evenementen op het gebied van de badmintonsport.

Artikel 2: Leden
(vgl. Statuten art. 5)

 1. Het bestuur laat een lid toe nadat er een volledig ingevuld aanmeldingsformulier is ingediend.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid, wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot ere-lid benoemen.
 3. Leden van de vereniging kunnen op persoonlijke titel lid worden van de Nederlandse Badminton Bond (N.B.B.).
 4. Leden van de vereniging kunnen op persoonlijke titel meedoen aan competitiewedstrijden, die onder toezicht staan van het N.B.B.

Artikel 3: Verplichtingen
(vgl. Statuten art. 6)

 1. Het bestuur is bevoegd disciplinaire maatregelen op te leggen aan leden, die in strijd handelen met artikel 6, punt 1

Artikel 4: Geldmiddelen
(vgl. Statuten art. 7)

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de maand eindigt, blijft niettemin de contributie voor deze gehele maand verschuldigd.
 2. Ere-leden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 3. De in artikel 7 lid 1 van de statuten bedoelde contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Als zonder opgaaf van redenen het lid in gebreke blijft wordt het betreffende lid na drie maanden uitgeschreven.
 4. Vervallen.
 5. Introducé(e)s mogen maximaal twee keer worden uitgenodigd. Gastspelers, die geen lid worden van de vereniging, mogen tegen een los tarief per keer komen spelen, mits daarvoor voldoende banen vrijgemaakt kunnen worden. Het gasttarief wordt door het bestuur per jaar vastgesteld.
 6. Elk nieuw lid betaalt bij toetreding de eerste maandcontributie plus een inschrijfgeld, welk bedrag jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
 7. Oud-leden, zoals bedoeld onder sub 6 van dit artikel, worden niet als nieuwe leden beschouwd als zij binnen twee jaar na opzegging / tijdelijke stop weer aan de verenigingsactiviteiten gaan deelnemen. Zij zijn binnen deze termijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

Artikel 5: Kandidaatstelling bestuur

 1. Bestuursleden kunnen kandidaat gesteld worden door het bestuur of door ten minste drie leden.
 2. Een voordracht door het bestuur moet bij de oproeping voor de vergadering worden meegedeeld.
 3. Een voordracht door drie of meer leden moet uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Bij het vooraf ontbreken van kandidaten kunnen deze tijdens de algemene ledenvergadering alsnog worden gesteld.

Artikel 6: Verkiezing bestuursleden

 1. De verkiezing van bestuursleden geschiedt conform het gestelde in artikel 9, lid 1 t/m 5 van de statuten.
 2. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er plaatsen zijn te vervullen, heeft geen stemming plaats, maar worden de kandidaten bij acclamatie gekozen.
 3. Omtrent de verkiezing van bestuursleden en de functieverdeling in het bestuur wordt binnen 30 dagen na afloop van de verkiezing schriftelijk mededeling gedaan aan de leden.

Artikel 7: Bestuurstaak
(vgl. Statuten art. 10)

 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid te beslissen inzake representatieve verplichtingen.
 2. Controle op de uitgaven die met representatieve verplichtingen gepaard gaan geschiedt jaarlijks door de kascommissie.

Artikel 8: Jaarverslag – Rekening en verantwoording
(vgl. Statuten art. 13)

 1. De stukken als bedoeld in artikel 13 van de Statuten worden ondertekend door het bestuur. Ontbreekt hieraan de ondertekening van een of meer bestuursleden dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 9: Huishoudelijke reglementen
(vgl. Statuten art. 17)

 1. Wijziging in het huishoudelijk reglement kan geschieden door de algemene ledenvergadering en door het bestuur.
 2. Geschiedt de wijziging door het bestuur, dan dient terstond daarna een schriftelijke mededeling aan de leden te worden gezonden, onder vermelding van de reden van de gedane wijziging.
 3. Indien binnen één maand na de, in lid 2 van dit artikel bedoelde, gedane mededeling twee/derde of meer van het aantal leden een bezwaarschrift indient tegen de wijziging, dan vervalt de gedane wijziging in het huishoudelijk reglement.

Artikel 10: Privacy reglement
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming mei 2018)

 1. De persoonlijke gegevens van de (oud)leden zitten opgeslagen in een computersysteem (boekhoud systeem van penningmeester). Alleen de penningmeester heeft toegang tot deze gegevens.
 2. Email adressen van alle (oud)leden zijn opgeslagen in ons mail systeem. (dit systeem wordt gebruikt voor de communicatie met de leden) Alle bestuursleden hebben toegang tot dit systeem.
 3. Eens per half jaar draait de penningmeester een lijst uit met verjaardagsdata en adressen van de leden en geeft deze aan de voorzitter. (tbv versturen verjaardagskaarten)
 4. De voorzitter zorgt voor het versturen van de verjaardagskaarten, als hij een nieuwe lijst krijgt vernietigt de voorzitter de oude lijst middels een papiervernietiger.
 5. Emails worden door bestuursleden verstuurd, zij vullen de geadresseerden altijd als BCC in. Hierdoor zijn de Email adressen van de leden afgeschermd.
 6. Foto’s: Soms worden tijdens evenementen foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de BC-dino site, Facebook en documenten. Ieder lid is zelf verantwoordelijk om schriftelijk aan het bestuur door te geven als zij niet op een foto wensen te staan.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met dien verstande dat de te nemen besluiten niet met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement in strijd zijn.