Bergen op Zoom
06-36321282
info@bcdino.nl

Statuten

BC Dino Bergen op Zoom

Statuten

Statuten Badmintonclub DINO  – zoals vastgelegd op 2 oktober 2003

NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID.
Artikel 1.
De vereniging is genaamd “Badmintonclub DINO”, hierna te noemen: de vereniging.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied waarin de zetel van de vereniging is gevestigd.

INRICHTING.
Artikel 2.
Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene ledenvergadering, alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR, BOEKJAAR.
Artikel 3.
De vereniging is opgericht op een februari negentienhonderd drieënzeventig te Bergen op Zoom.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met eenendertig december.

DOEL.
Artikel 4.
De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.

LEDEN.
Artikel 5.
Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn  bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “erelid” of “lid van verdienste” van de vereniging verlenen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
Artikel 6.
1.      De leden zijn gehouden:
de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 2 lid 1 na te leven;
de belangen van de vereniging niet te schaden;
de statuten, de reglementen en/of besluiten van de vereniging alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de vereniging in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld;
2.      Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene ledenvergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

GELDMIDDELEN.
Artikel 7.
1.      De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.   contributie van de leden;
b.   andere inkomsten.
2.      De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door royement (ontzetting).
2.      De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede;
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
3.      Royement kan geschieden wegens:
wanbetaling, wanneer een contributie achterstand is ontstaan;
wangedrag, indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4.      Nadat het bestuur tot opzegging of royement heeft besloten wordt het betrokken lid zo snel mogelijk door een schriftelijke mededeling van het besluit, met opgave van reden, in kennis gesteld.
5.      De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de in het vorig lid genoemde mededeling, in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die in  haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist over dat beroep; deze algemene ledenvergadering vindt binnen een termijn van 3 maanden plaats.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
6.      Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

BESTUUR.
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie verkozen.
Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met ondersteunende algemene bestuursleden.
De wijze van kandidaatstelling en verkiezing van de bestuursleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid is het bestuur bevoegd een waarnemend bestuurslid te benoemen, die zal functioneren tot de eerstvolgende ledenvergadering.
In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en doet hiervan mededeling aan alle leden.
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSTAAK.
Artikel 10.
1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.      Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.      Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

BESTUURSVERGADERING.
Artikel 11
1.      Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2.      a.      Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b.      Blanco stemmen zijn ongeldig.
3.      a.      Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 13.
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen,   doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 14.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Jaarlijks zal uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of electronische berichtgeving met ontvangstbevestiging, zulks onder gelijktijdig vermelden van de agenda.
a.      Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b.      Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een  advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan  bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
Bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
jaarverslag van het bestuur;
verslag van de penningmeester;
verslag van de kascommissie;
vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
vaststelling van de contributies;
vaststelling van de begroting;
benoeming bestuursleden;
benoeming commissieleden;
rondvraag.

TOEGANG, STEMRECHT EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 15.
a.      Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.
Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij de algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen overeenkomstig het gestelde in artikel 8 lid 5 van deze statuten.
De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.
a.      De in lid 1 onder a. bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
b.      Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
a.      Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b.      Bij meerder vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco zijn of op enigerlei wijze zijn ondertekend, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd, onleesbaar zijn, een persoon niet duidelijk aanwijzen of meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 16.
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
Van het besprokene in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende ALGEMENE LEDENVERGADERING besproken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 17.
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 18.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen  met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschift hiervan aan alle leden toegezonden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 4 bepaalde en nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad of schriftelijk aan de leden medegedeeld. Ieder bestuurslid is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 19.
a.      De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.
b.      Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van artikel 18 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

SLOTBEPALING.
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.